JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Polisens hundburar vid transport uppfyller inte kraven

[2015-05-07] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i en dom kommit fram till att Länsstyrelsen Skåne har haft fog för att förbjuda Polismyndigheten att transportera tjänstehundar i burar som inte är av sådan storlek som krävs enligt föreskrifter från Jordbruksverket.

Enligt länsstyrelsen kan hundarna inte ligga ner i en naturlig ställning. Polismyndigheten anser att de mätningar som länsstyrelsen gjort inte är korrekta och att burarna i vart fall i huvudsak uppfyller de gällande minimimåtten, om mindre avvikelser tillåts. Polismyndigheten har begärt att beslutet – om det inte upphävs – i vart fall inte ska börja gälla förrän tidigast den 1 januari 2016 med anledning av det omfattande arbete som skulle krävas för att följa länsstyrelsens beslut.

Kammarrätten anser inte att det finns skäl att ifrågasätta mätningarna. Eftersom burarna inte uppfyller föreskrivna krav anser kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut.

Beslutet gäller från att det vinner laga kraft. Kammarrätten finner inte skäl att bestämma att beslutet ska gälla först vid en senare tidpunkt. Det är i stället en fråga som ska prövas inom ramen för de möjligheter som finns att söka dispens hos Jordbruksverket.


Bifogade filer:

5776-14


Senast ändrad: 2015-05-07

För mer information kontakta:

Niclas Falkendal
Kammarrättsråd
031-732 74 49

Målnummer:

5776-14