JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Lagligt att inte rätta beslut om hyrcykelsystem i Malmö

[2018-04-26] Kammarrätten i Göteborg

Tekniska nämnden i Malmö bröt inte mot någon lag när nämnden beslutade att inte rätta den tidigare gatudirektörens beslut om leverantör av hyrcykelsystemet. Det slår kammarrätten fast i en dom i dag, efter att ha gjort en s.k. laglighetsprövning.

Malmös gatudirektör beslutade 2015 att ett bolag skulle få leverera Malmö kommuns hyrcykelsystem. Beslutet upphävdes i februari 2016 av förvaltningsrätten efter att en kommunmedlem hade överklagat. Förvaltningsrätten ansåg att gatudirektören inte fick fatta ett sådant beslut själv. Men då hade kommunen redan ingått avtal med bolaget.

En månad senare beslutade tekniska nämnden att kommunen inte skulle vidta någon rättelse av gatudirektörens beslut. Även det beslutet överklagades och beslutet upphävdes av förvaltningsrätten. Men nu ändrar kammarrätten förvaltningsrättens dom. Kammarrätten har kommit fram till att det inte var olagligt att avstå från rättelseåtgärder.

 Kammarrätten skriver i sin dom att det är sannolikt att det skulle föra med sig betydande kostnader för kommunen att få avtalet med bolaget att upphöra, oavsett om det skulle ske genom en ensidig hävning från kommunens sida eller genom en överenskommelse med bolaget.

 – I det här fallet anser kammarrätten att kostnaderna utgör ett godtagbart skäl för att inte vidta rättelseåtgärder, säger rättens ordförande Åsa Ståhl. Ingen enskild kommunmedlem lider skada av att kommunen avstår från åtgärder. Kammarrätten har också tagit hänsyn till att det är fråga om ett rent formellt fel. Innehållet i gatudirektörens beslut var inte fel.

 


Bifogade filer:

Dom 3028-17


Senast ändrad: 2018-04-27

För mer information kontakta:

Åsa Ståhl
Kammarrättsråd, rättens ordförande
031-732 75 64, Tillgänglig på telefon kl. 10.00–12.00 den 27 april

Axel Hanson
Kammarrättsråd
031-732 74 86, Tillgänglig på telefon kl. 13.00–16.00 den 27 april

Målnummer:

3028-17

Fakta:

Laglighetsprövning

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten. Domstolen gör då en laglighetsprövning.


Ett överklagat beslut ska upphävas om

• beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,

• beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

• det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

• beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen prövar bara om beslutet ska upphävas på grund av någon av de omständigheter som den klagande fört fram före överklagandetidens utgång. Det görs inte någon prövning av om det överklagade beslutet är lämpligt. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Rättelse av verkställda beslut

Om ett kommunalt beslut har upphävts efter laglighetsprövning och beslutet redan har verkställts ska kommunen se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt.