JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H & M

[2016-10-19] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i dag upphävt Konsumentverkets beslut om varning och sanktionsavgift för H & M Hennes & Mauritz Sverige AB. Kammarrätten anser att de uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållanden som bolaget har använt vid sin kreditprövning är tillräckliga och att det därför inte finns grund för något ingripande.

Konsumentverket har granskat flera bolags kreditprövningar. Ett av dessa är H & M.

H & M använder vid sin kreditprövning en scoringmodell där samtliga uppgifter som förekommer i kreditupplysningsregistret vägs samman. Därefter görs en prognos över konsumentens framtida betalningsförmåga genom att uppgifter om honom eller henne analyseras och jämförs med statistiska grupperingar bestående av individer med liknande egenskaper.

Konsumentverket ansåg att H & M även borde hämta in uppgifter direkt från konsumenten om aktuell inkomst, utgifter och eventuella övriga krediter. Verket ansåg att det var en allvarlig brist att inte göra det. Bolaget fick därför en varning och en sanktionsavgift om åtta miljoner kronor. Även Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg att kreditprövningen var bristfällig, men sänkte avgiften till sex miljoner kronor.

Såväl H & M som Konsumentverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterar att lagstiftningen inte anger vilka uppgifter som måste hämtas in eller att det måste göras direkt från konsumenten. Det väsentliga är att det är fråga om tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Enligt kammarrätten har det inte kommit fram något annat än att  H & M har som utgångspunkt att driva en seriös kreditgivning. Bolaget har låga kreditförluster och få inkassoärenden. Kreditgivningen avser låga belopp och den rör finansiering av köp av bolagets egna produkter, som ingår i konsumenternas normala levnadskostnader.

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att de uppgifter som H & M hämtat in om konsumentens ekonomiska förhållanden är tillräckliga och att bolaget därför inte har brutit mot konsumentkreditlagen vid sin kreditprövning. Kammarrätten upphäver därför beslutet om varning och sanktionsavgift.

Kammarrätten har i dag även avgjort ett likartat mål om sanktionsavgift för Förskottslön i Sverige AB och då gjort motsvarande bedömning.


Bifogade filer:

529-16 888-16


Senast ändrad: 2016-10-19

För mer information kontakta:

Niclas Falkendal
Kammarrättsråd
031-732 74 49
niclas.falkendal@dom.se

Liselotte Tagaeus
Kammarrättsråd
031-732 75 58
liselotte.tagaeus@dom.se

Målnummer:

529-16

888-16