JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten avslår Kungälvs kommuns överklaganden av Polismyndighetens beslut att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmänna sammankomster

[2018-08-24] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg har prövat Kungälvs kommuns överklaganden med begäran om att Nordiska motståndsrörelsen inte ska få anordna allmänna sammankomster i kommunen. Kammarrätten har i dag avslagit överklagandena.

 

Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun.

 

Kungälvs kommun överklagade Polismyndighetens beslut och ansåg att tillstånd borde vägras främst på grund av risken för ordningsstörningar.

 

Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandena. Mötesfriheten är skyddad enligt grundlagen och får bara begränsas bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. Förvaltningsrätten ansåg att eftersom Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så finns det inte några skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen de sökta tillstånden.

 

Kungälvs kommun har överklagat förvaltningsrättens avgöranden och begärt att kammarrätten bestämmer att Nordiska motståndsrörelsens ansökan om tillstånd ska avslås.

 

Kammarrätten har i dag avslagit överklagandena.

 

”Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att eftersom Polismyndigheten har ansett att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så går det inte att begränsa den grundlagsskyddade mötesfriheten på det sätt som Kungälvs kommun vill”, säger rättens ordförande, kammarrättslagmannen Petter Classon.  

 


Bifogade filer:

Göteborg KR 4059-18 Dom 2018-08-24 Göteborg KR 4060-18 Dom 2018-08-24


Senast ändrad: 2018-08-24

För mer information kontakta:

Petter Classon
Kammarrättslagman
031-732 75 61, Nås 15.15-16:00 den 24 augusti.
petter.classon@dom.se

Målnummer:

4059-18

4060-18

Fakta:

 

Mötesfriheten är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige. Den innebär frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte. Genom lag kan rättigheten inskränkas med hänsyn till bl.a. ordning och säkerhet vid sammankomsten.

Reglerna som inskränker mötesfriheten finns i ordningslagen. Av lagen framgår att tillstånd till allmän sammankomst får vägras bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. Det framgår vidare att det är Polismyndigheten som prövar om man ska få tillstånd till allmän sammankomst och att myndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankomsten.