JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ensamkommande barn anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik

[2016-08-23] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid.

Den ensamkommande pojken registrerades som tolvåring vid ankomsten till Sverige. Migrationsverket skrev sedan upp hans ålder till 14 år med bedömningen att hans utseende och beteende inte gav utrymme för annan bedömning än att han var över 14 år.

Skatteverket beslutade att folkbokföra honom som 14 år med bl.a. motiveringen att det förekommer många förfalskade afghanska handlingar och att det därför finns anledning till försiktighet vid bedömning av den åberopade dokumentationen.

Efter överklagande från pojkens gode man avslog förvaltningsrätten pojkens överklagande med motiveringen att denne inte styrkt sin identitet. Den gode mannen överklagade därefter förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Enligt kammarrätten är det fråga om ett överklagande av att registrera en födelsetid och inte en begäran om rättelse av födelsetiden. Det finns därför ingen anledning att utgå från att födelsetiden i Skatteverkets beslut är korrekt utan kammarrätten har att ta ställning till vilken av de angivna födelsetiderna som är mest sannolik. Kammarrätten har i sin bedömning vägt in att den ingivna id-handlingen, en s.k. tazkira, har ett lågt bevisvärde men att den ändå ger ett visst stöd för den födelsetid som pojken har uppgett samt att det är svårt för pojken att på annat sätt styrka sin uppgivna ålder. I bedömningen vägdes även in att pojken vidhållit samma födelstid ända sedan han kom till Sverige. Kammarrätten konstaterade även att det inte framkommit någon anledning för pojken att inte vara sanningsenlig om sin ålder.

Senast ändrad: 2016-08-23

För mer information kontakta:

Mikael Ocklind
Kammarrättsråd
031-732 74 90
mikael.ocklind@dom.se

Eva Bertelsen
Kammarrättsråd
031-732 74 93
eva.bertelsen@dom.se

Lars Svensson
Adjungerad ledamot
031-732 74 64
lars.svensson@dom.se

Målnummer:

6744-15