JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Muntlig förhandling

Muntlig förhandling kan förekomma som komplement till den skriftliga handläggningen. Muntlig förhandling äger så gott som alltid rum i mål som handlar om tvångsvård av missbrukare och unga. Kammarrätten kan hålla muntlig förhandling även i andra mål, om det kan vara till fördel för utredningen.

Utgångspunkten är att förhandlingen hålls i Göteborg men den kan även hållas på annan ort, eller genom videokonferens om flertalet medverkande annars får mycket lång resväg.

Vilka kommer till förhandlingen?

Till den muntliga förhandlingen kallas parterna och deras eventuella ombud eller offentliga biträden (jurist som tar tillvara partens intressen i målet och bekostas genom rättshjälp), vittnen och sakkunniga samt tolk, om det behövs. En muntlig förhandling är offentlig, om inte kammarrätten beslutar att den ska hållas inom stängda dörrar (det vill säga att allmänheten inte ska ha tillträde till förhandlingen). Domstolen beslutar nästan alltid om stängda dörrar i mål om tvångsvård.

Domstolen har tre juristdomare. I mål om tvångsvård deltar också två nämndemän som domare. En av juristdomarna är ordförande och leder förhandlingen.

Hur går det till i förhandlingssalen?

 • Målet ropas på och alla berörda parter och vittnen kallas in i förhandlingssalen.
 • Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen har kommit. För att vittnen inte ska påverkas av det som sägs i förhandlingssalen, får de sedan vänta utanför förhandlingssalen tills de blir inkallade för att vittna. Ibland kan ett vittne vara kallad till en senare tidpunkt under förhandlingen. Vittnet väntar då utanför förhandlingssalen till dess det blir uppropat att komma in. Om någon inte kommer, måste förhandlingen i allmänhet ställas in. Det betyder dock inte att förhandlingen inte blir av, utan alla måste i så fall kallas på nytt till en annan dag.
 • Rätten beslutar i vissa fall om stängda dörrar, vilket innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i förhandlingssalen.
 • Ordföranden inleder förhandlingen.
 • Sökanden/klaganden redogör för sin begäran (yrkandet) och skälen för den (grunderna).
 • Motparten ger sin syn på saken.
 • Sökanden/klaganden får utveckla grunderna för sin talan utöver det som kommit fram i den skriftliga utredningen.
 • Motparten får utveckla grunderna för sin inställning.
 • Eventuella vittnen och sakkunniga förhörs. De får avlägga ed och digitala ljudinspelningar görs av förhören. Inspelningarna blir sekretessbelagda om förhandlingen hålls inom stängda dörrar. Det innebär att det bara är de som är direkt berörda av målet som kan få tillgång till inspelningarna.
 • Parterna slutför sin talan.
 • Förhandlingen avslutas med att ordföranden talar om när och hur domen kommer att meddelas.

 

I en animation skapad av Sveriges Domstolar, kan du se hur en muntlig förhandling kan gå till i förvaltningsrätten. Visa animationen (öppnas i nytt fönster). Förhandlingen i kammarrätten skiljer sig från förhandlingen i förvaltningsrätten på så sätt att i kammarrätten är det tre juristdomare och, i mål om tvångsvård, två nämndemän som dömer i målet.Senast ändrad: 2013-01-30