JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrättens uppgifter

Kammarrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol. Kammarrättens främsta uppgift är att döma i förvaltningsmål, dvs. att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Andra uppgifter som kammarrätten har är att som remissinstans yttra sig till regeringen över bl.a. lagförslag och att utbilda yngre jurister som genomgår domarutbildning.

Det finns tre instanser allmänna förvaltningsdomstolar: först förvaltningsrätterna, sedan kammarrätterna och slutligen Högsta Förvaltningsdomstolen som är högsta instans. De vanligaste målen i de allmänna förvaltningsdomstolarna är skattemål och socialförsäkringsmål samt mål om bistånd, körkort och mål enligt kommunallagen. Andra vanliga mål är mål om tvångsvård av barn, missbrukare och psykiskt sjuka. Kammarrätten prövar också ansökningar om resning och återställande av försutten tid.

Kammarrätten behandlar huvudsakligen mål som har överklagats från förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Malmö. Vissa måltyper prövas av endast en av landets 12 förvaltningsrätter. Som exempel kan nämnas att Förvaltningsrätten i Göteborg är den enda förvaltningsrätt som prövar beslut som har meddelats av svenska myndigheter som finns utanför Sverige, t.ex. svenska ambassader, och Förvaltningsrätten i Karlstad är den enda förvaltningsrätt som prövar Skatteverkets beslut enligt vägtrafikskattelagen Detta innebär alltså att Kammarrätten i Göteborg är den enda kammarrätt som behandlar sådana mål.

Kammarrättens domar och beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, som främst prövar prejudikatfrågor. Det innebär att Högsta Förvaltningsdomstolens avgöranden ska ge vägledning för hur andra liknande mål ska bedömas. I praktiken är kammarrätten sista instans i de flesta målen eftersom Högsta Förvaltningsdomstolen endast prövar några få procent av de mål som överklagas dit.

 
Senast ändrad: 2012-10-04