JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Viktiga skillnader

För utlännings- och medborgarskapsmålen är processen ungefär densamma som för andra mål som avser överprövning av myndighetsbeslut. Men det finns viktiga skillnader. Utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap innehåller nämligen särskilda bestämmelser.

Här nedanför kan du läsa mer om några av skillnaderna. 

Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen

Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden prövas i en migrationsdomstol. Fyra av förvaltningsrätterna, nämligen Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar. 

Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, som är Migrationsöverdomstol. Det går däremot inte att överklaga Migrationsöverdomstolens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som är sista instans i andra mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. För utlännings- och medborgarskapsmål är Migrationsöverdomstolen alltså sista instans.

Migrationsdomstolarnas domsområden

Vilken migrationsdomstol som prövar Migrationsverkets beslut beror på var i Sverige Migrationsverket fattat sitt beslut. De så kallade domsområdena består av fyra geografiska upptagningsområden.

Muntlig förhandling 

Huvudregeln i allmänna förvaltningsdomstolar är att förfarandet ska vara skriftligt. På grund av vissa av målens karaktär är det ändå vanligt att muntlig förhandling hålls i migrationsdomstol om den klagande begär det. Detta gäller särskilt i mål som rör ansökningar om asyl.

Stängda dörrar

En grundregel i Sverige är att domstolsförhandlingar är offentliga. Det innebär att allmänhet och media kan närvara vid förhandlingen. Det finns dock regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som ger skydd för den enskilde individens personliga förhållanden. Sekretess kan framför allt gälla i asylmål där det förekommer uppgifter om den enskildes förhållanden, som exempelvis uppgifter om förföljelse, tortyr m.m. För att skydda den enskilde personen kan förhandlingen ske inom stängda dörrar. Vid en sådan förhandling får i princip bara rättens ledamöter, parterna och deras ombud samt tolk vistas i rättssalen.

Nämndemän i migrationsdomstolarna

I migrationsdomstol deltar nämndemän i avgörandena. Det finns inte nämndemän i Migrationsöverdomstolen.

Prövningstillstånd

Ett prövningstillstånd krävs för att ett beslut av en migrationsdomstol ska kunna prövas fullt ut i Migrationsöverdomstolen.

Migrationsöverdomstolen kan bevilja prövningstillstånd om förutsättningarna för så kallad prejudikatdispens eller extraordinär dispens är uppfyllda. Med prejudikatdispens menas mål som man tror kan bli vägledande för framtida beslut, alltså praxis. Med extraordinär dispens menas att det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Som exempel kan nämnas att migrationsdomstolen begått något allvarligt fel i handläggningen.

Om prövningstillstånd inte beviljas är det alltid migrationsdomstolens avgörande som står fast. 

Om prövningstillstånd beviljas innebär det att handläggningen i målet fortsätter för att slutligen avgöras i Migrationsöverdomstolen.

Vägledande avgöranden

Avgöranden i mål där prövningstillstånd har beviljats blir vägledande (prejudicerande) för migrationsdomstolarnas och Migrationsverkets beslut i liknande ärenden. Migrationsöverdomstolens avgöranden är tillgängliga via webbplatsen lagrummet.se. Om du vill komma direkt till rättspraxis, gå via länken www.domstol.se/avgoranden.
Senast ändrad: 2016-10-03

Mer information

Se domsområdena (upptagningsområdena).

Se vägledande avgöranden på webbplatsen lagrummet.se (öppnas i nytt fönster).

Läs mer om hur processen går till under Överklaga myndighetsbeslut.

Se också under rubriken Muntlig förhandling.